„Bartosz Rzyman i jego Fenomenalne nagranie dzieł organowych Sawy”

„Bartosz Rzyman i jego Fenomenalne nagranie dzieł organowych Sawy”

Serdecznie gratulujemy organiście Bartoszowi Rzymanowi nagrania wspaniałej CD – MARIAN SAWA ORGAN MUSIC 5 wydanej przez firmę fonograficzną Acte Prealable pod nr katalogowym AP 0250. Oto spis utworów:

  1. 3 Elegies (1995)
  2. Polish Preludes (2002)
  3. Preludes on Polish church’a songs (2003)
  4. Sonata Hafis (1995)
  5. Toccata and Fugue (2004)

Rzyman Bartosz Patryk, organ
booklet: Bartosz Patryk Rzyman, Maria Ewa Syska (Polish, English)

Copyright (R)2011, (C)2011
World Premiere Recording

Recenzja tej płyty autorstwa Marcina Łukaszewskiego ukazała się na łamach pisma MUZYKA21:
„Muzyka21”, 2/2012 (139) luty 2012

PALCEM PO PŁYCIE

Bartosz Patryk Rzyman i jego fenomenalne nagranie dzieł Sawy

Marian Sawa / Organ Works V

Bartosz Patryk Rzyman, organy /Acte Préalable AP0250 w. 2011, n. 2011 TT 69`24„

Płyta miesiąca

Wytwórnia Acte Préalable ma w swoim katalogu łącznie 13 płyt z utworami Mariana Sawy, w tym wraz z omawianą, nagraną przez utalentowanego organistę, Bar­tosza Patryka Rzymana sześć albumów autorskich, z których cztery ukazały się za życia kom­pozytora. Przez szereg lat, zanim inne polskie wytwórnie zaczęły publikować twórczość Sawy na płytach, Acte Préalable było lide­rem w tym zakresie i z pewnością nim pozostaje, gdyby policzyć poszczególne płyty wydane przez inne wydawnictwa. Omawiana płyta, która ukazała się pod koniec 2011 r., jest kolejną, która ucieszy miłośników twórczości Sawy, a jest to grono stale się powiększające (dodam, że w 2006 r. powstało Towarzystwo im. Mariana Sawy).

W niniejszym albumie znalazły się następujące dzieła: Entra­da festiva (1998), Trzy elegie (1995), Polskie preludia (2002), Preludia na temat polskich pieśni kościelnych (2003), Sonata Ha-fis (1995) oraz Toccata i Fuga (2004), a więc utwory pocho­dzące z ostatnich dziesięciu lat twórczej aktywności Sawy. Choć wszystkie te utwory odznaczają się podobnymi cechami warsztatu kompozytorskiego (np. brzmiące surowo puste kwinty, trójdźwięki kwartowe, trytony, częste łączenie motywów sakralnych z ludowymi, tzw. bifunkcje, czyli zespolenie dwóch akordów z różnych tona­cji, powaga i dramatyzm, a obok tego przekora i dowcip), to jednak można zaobserwować bardziej skomplikowany pod względem brzmieniowym język muzyczny w Entradzie festivie w porównaniu z cyklami preludiów z lat później­szych, w których to preludiach materiał dźwiękowy, już bardziej przejrzysty, nieco uproszczony pod względem harmonicznym, jest oparty na tematach polskich pieśni kościelnych. Z potężnego, liczące­go 65 preludiów zbioru, wydanego w 2004 r. przez Firmę Wydawniczą Zbigniewa Indyka w Krakowie, Bartosz Patryk Rzyman wybrał 13 na różne okresy roku liturgicznego w Kościele Katolickim, a więc: dwa preludia na Adwent, dwa na Boże Narodzenie, cztery na Wielki Post, dwa wielkanocne i po jednym ku czci Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej. Uzupełnieniem tego nagrania są dwa preludia adwen­towe ze zbioru Polskich preludiów. Mamy więc efektowne miniatury, w których Sawa mimo ich drobnego czasu trwania, wymuszonego formą preludium, przedstawia szereg zróżnicowanych na­strojów, wtapiając się w klimat wyrazowy danej pieśni. Nie są to jednakże zwykłe opracowania, lecz stylizacje, w których twórczy wkład kompozytora jest znaczny, a wartość tych utworów kon­certowa, dydaktyczna oraz litur­giczna (mogą służyć za wstępy do pieśni lub samodzielne utwory grane na rozpoczęcie lub zakoń­czenie Mszy św.) wysoka.

Bartosz Patryk Rzyman przedstawia siebie od jak najlep­szych stron. Jest bardzo spraw­nym manualnie wykonawcą, o nienagannej, wręcz błyskotliwej technice gry, muzykalnym, po­trafiącym dobrze wyczuć klimat wyrazowy utworów, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednio dobranej registracji, tempie i artykulacji. Ukazuje również, co ważne, walory brzmieniowe zabytkowych organów strzegom­skich, na których nagrano oma­wianą płytę. Zwraca też uwagę koncepcja fonogramu: drobne utwory (3 elegie, preludia, Sonata Ha-Fis) znalazły się wewnątrz, zaś ramy tworzą (u Sawy tego typu formy zawsze są niezwykle efektowne) Entrada festiva oraz Toccata i fuga.

W książeczce dołączonej do płyty znajdziemy komentarz o utworach, napisany przez wy­konawcę, życiorys kompozytora oraz jeszcze jeden tekst, którego autorką jest Maria Ewa Syska: o Bartoszu Patryku Rzymanie i jego fascynacjach muzyką Mariana Sawy. Co wartościowe, dołączo­no także informacje o organach Sauera w Bazylice św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, jak również dyspozycję tych organów.

Płytę gorąco polecam: miłośni­kom muzyki organowej, admirato­rom twórczości Mariana Sawy oraz tym wszystkim, którzy chcieliby poznać tę muzykę we wspaniałej kreacji Bartosza Patryka Rzymana, który miejmy nadzieję zechce zarejestrować kolejne płyty z dzie­łami Sawy.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

recenzja płyty