Towarzystwo zostało powołane!

W dniu 31 maja 2006 r. Walnym Zebraniem Członków Założycieli rozpoczęło działalność Towarzystwo im. Mariana Sawy, będącego jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki organowej. Prezesem została wybrana jednogłośnie Marietta Kruzel-Sosnowska.

Istnieje pilna potrzeba popularyzacji dorobku twórczego Mariana Sawy. Jego bogata twórczość, obejmująca kompozycje organowe, chóralne, kameralne, orkiestrowe i wokalno-instrumentalne jest ceniona przez wykonawców polskich i zagranicznych. Problemem jest jednak dostępność materiałów nutowych.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: upowszechnianie i popularyzowanie muzyki Mariana Sawy; współpracę z wybitnymi wykonawcami, zawodowymi zespołami artystycznymi, muzykologami i teoretykami muzyki; fundowanie stypendiów i nagród specjalnych; podejmowanie działalności naukowej, artystycznej, badawczej i edukacyjnej związanej z twórczością Mariana Sawy; organizację imprez artystycznych, koncertów, festiwali, warsztatów, kursów, konkursów, sympozjów, odczytów i imprez wymiennych z innymi organizacjami członkowskimi określonymi w rozdz. I par. 5; współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami muzycznymi i innymi organizacjami kultury i sztuki; udział w przedsięwzięciach propagujących twórczość, wykonawstwo i refleksję naukową nad muzyką Mariana Sawy; prowadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki, fonoteki, wideoteki, archiwum; wypożyczanie powierzonych przez spadkobierców Mariana Sawy i wydawców materiałów nutowych do wykonań publicznych i nagrań dzieł muzycznych Mariana Sawy; prowadzenie działalności wydawniczej (nuty, płyty CD, DVD, książki, czasopisma) i informacyjnej, w tym prowadzenie wszechstronnej informacji o działalności Towarzystwa za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu.

Towarzystwo rozpoczyna akcję tworzenia centrum dokumentacji twórczości Mariana Sawy.
Zarząd TiMS zwraca się z prośbą do wszystkich wykonawców, którzy mają na koncie wykonania utworów M. Sawy o nadsyłanie na adres Towarzystwa afiszy, programów, recenzji itp. lub innych informacji.

Będziemy wdzięczni za każdą wiadomość.

Zarząd TiMS tworzą:

Marietta Kruzel-Sosnowska – prezes
Marcin Łukaszewski – wiceprezes
Piotr Grinholc – skarbnik
Leszek Mateusz Gorecki – sekretarz
Jan Bokszczanin – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Julita Kosińska – przewodnicząca
Emilia Dziubińska – wiceprzewodnicząca
Tadeusz Olszewski – członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:

Jagna Dankowska – przewodnicząca
Jerzy Dziubiński – wiceprzewodniczący
Ewa Sawa – członek Sądu Koleżeńskiego

Lista członków-założycieli Towarzystwa im. Mariana Sawy:

 • Sebastian ADAMCZYK, organista, pedagog, UKSW, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
 • dr Jan Bokszczanin, organista, pedagog, AM im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dyrektor artystyczny Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
 • prof. dr hab. Jagna DANKOWSKA, filozof muzyki, pedagog, Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki AMFC
 • Emilia DZIUBIŃSKA, organistka, pedagog, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, organistka kościoła Św. Zygmunta w Warszawie
 • dr hab. Jerzy DZIUBIŃSKI, organista, pedagog, AMFC, organista kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie
 • Leszek Mateusz GORECKI, organista, muzykolog, organista Katedry Polowej w Warszawie
 • mgr Piotr GRINHOLC, organista, wykładowca na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pedagog ZPSM II stopnia im. Fr. Chopina w Warszawie, prezes Fundacji Pro Organo
 • s. dr Alicja JOŃCZYK, muzykolog
 • Julita KOSIŃSKA, teoretyk muzyki, zastępca dyrektora ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
 • Marietta KRUZEL-SOSNOWSKA, organistka, pedagog, AMFC, UKSW, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
 • dr Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI, pianista, teoretyk muzyki, pedagog, UKSW
 • dr Paweł ŁUKASZEWSKI, kompozytor, pedagog [AMFC], prezes Stowarzyszenia Musica Sacra, dyrygent Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra
 • prof. Stanisław MORYTO, kompozytor, organista, pedagog, JM Rektor AMFC w Warszawie
 • Tadeusz OLSZEWSKI, dyrygent Warszawskiego Zespołu Chorałowego, organista kościoła ss. Wizytek w Warszawie
 • Ewa SAWA, pedagog
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz SZYMONIK, dyrygent, muzykolog, prorektor ds. nauki i dydaktyki AMFC, dyrygent Chóru UKSW